Elementy programowania komputerów

Przybliżona treść zajęć

  I. Java

    # historia
    # podstawowe cechy języka Java
    # wirtualna maszyna Javy
    # biblioteki standardowe

  Składnia języka

    # pierwszy program w Javie;
    # kompilacja (javac) i uruchamianie (java) programów
    # typy pierwotne i referencyjne
    # zmienne i stałe
    # literały
    # tworzenie obiektów i ich usuwanie
    # operatory, wyrażenia i instrukcje sterujące
    # napisy (String)
    # tablice
    # wejście/wyjście
    # parametry wywołania programu

  Klasy i obiekty

    # definiowanie klas
    # składowe klas (pola, metody, klasy)
    # inicjalizacja pól instancyjnych
    # konstruktory, konstruktor domyślny
    # wywoływanie konstruktorów (this)
    # this
    # operator new
    # dostęp do składowych (public, private, protected; pakiet)
    # przeciążanie konstruktorów i metod
    # składowe statyczne (static)
    # pola statyczne i ich inicjalizacja
    # własności metod statycznych
    # metoda main()

  Pakiety

    # definiowanie pakietów
    # importowanie pakietów, klas i składowych statycznych
    # parametr -classpath
    # pakiety standardowe

  Dziedziczenie

    # deklaracja dziedziczenia
    # inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej
    # inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super)
    # dodawanie nowych pól i metod
    # przesłanianie pól
    # nadpisywanie metod
    # upublicznianie składowych
    # wywoływanie starych metod z nadklasy (konstrukcja super)
    # rzutowanie i operator instanceof.

  Polimorfizm

    # referencje do obiektów
    # polimorficzne wywoływanie metod
    # klasy i metody abstrakcyjne (abstract)
    # klasy i metody finalne (final)
    # hierarchia dziedziczenia i klasa Object
    # opakowania
    # klonowanie obiektów

  Interfejsy

    # definiowanie interfejsów
    # domyślne modyfikatory pól i metod w interfejsach
    # rozszerzanie interfejsów
    # zastosowania interfejsów
    # adaptery
    # fabrykowanie obiektów na podstawie interfejsu.

  Interfejsy i klasy zagnieżdżone

    # statyczne typy zagnieżdżone
    # klasy wewnętrzne
    # lokalne klasy wewnętrzne
    # anonimowe klasy wewnętrzne
    # dziedziczenie typów
    # klasy wewnętrzne w interfejsach.

  Operatory i wyrażenia

    # konwersja typów
    # operatory arytmetyczne
    # operatory inkrementacji i dekrementacji
    # operatory relacyjne i warunkwe
    # operatory bitowe
    # operator ?:
    # operatory przypisania
    # priorytety

  Przepływ sterowania

    # instrukcje i bloki
    # instrukcja if-else
    # instrukcja switch
    # pętle while i do-while
    # pętla for
    # etykiety
    # break, continue
    # return
    

   II. Fortran
  
    # patrz wyżej; podobny schemat

  
   III. Podstawy metod obliczeniowych i ćwiczenia

    # reprezentacje liczb całkowitych
    # reprezentacje liczb zmiennopozycyjnych
    # standard IEEE754
    # błędy obliczeń numerycznych
    # pochodne
    # całkowanie
    # metody znajdowania pierwiastków funkcji 
    # metody interpolacji danych
    # macierze
    # rozwiązywanie układów równań liniowych
    # równania różniczkowe (metody jawne i niejawne)
    # metoda Rungego-Kutty2 i 4-go rzędu


   IV. Obliczenia symboliczne

    # chrakterystyka obliczeń symbolicznych
    # form
    # maxima
    # inne: Maple, Mathematica