Przeskocz do treści

Oferty pracy

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczego

w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-      posiadanie stopnia doktora nauk fizycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);

-      predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego;

-      doświadczenie w badaniach z zakresu teoretycznej fizyki jądrowej.

Wymagane dokumenty

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

-      podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

-      kopię dyplomu doktora albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych;

-      kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

-      wykaz publikacji naukowych;

-      wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

-      oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);

-      oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

-      oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

-      opinię opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-      zatrudnienie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy;

-      100% wynagrodzenia finansowane z projektu SHENG-1 „Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych” realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z National Natural Science Foundation of China (NSFC);

-      w okresie pobierania wynagrodzenia nie można otrzymywać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach Narodowego Centrum Nauki;

-      w okresie pobierania wynagrodzenia ze środków SHENG-1 nie można być zatrudnionym na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Katedra Fizyki Teoretycznej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

ul. Radziszewskiego 10 pok. 301; 20-031 Lublin

lub e-mailem na adres: michal.warda@umcs.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu - 5 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia - 9 sierpnia 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

WZORY DRUKÓW( .doc)

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy